Templomunk

A budavári evangélikus templom hányatott sorsa szinte az egész ország sorsát tükrözi. A várbeli evangélikus egyház történetéhez két templom építése tartozik. Az első Mária Dorottyának, József Nádor feleségének köszönhető s a Dísz téren épült fel, 1846-ban. A telekre azonban a 90-es években a Honvédelmi Minisztériumnak lett szüksége, ezért csereszerződést kötött az egyházzal s helyette a Bécsi-kapu téren biztosított helyet új templom, paplak és iskola építésére. Az új templomot Kallina Mór, több jelentős középület építésze tervezte, s 1895-ben avatta fel Sárkány Sámuel püspök. Az egyháznak csak a berendezésről kellett gondoskodnia.

A templom neobarokk felé hajló eklektikus stílusban épült. Homlokzata - evangélikus templomoknál szokatlanul - jellegzetesen barokkos stílusú. Kapuját két korinthizáló oszlop veszi közre, fölötte hangsúlyos párkány fut végig az oldalfalakon. Építésekor erkélyszerű ballusztrád ékesítette a homlokzat félkörívű mezőinek ormát, a sarkokon vázadíszekkel. Négyzetes alapzatú, karcsú, magas tornya a homlokzat főtengelyében emelkedik. Párkánydísszel elválasztott, hármas tagozatú, vörösréz fedésű sisakja szintén jellegzetesen barokk.

Az egyszerű dongaboltozattal fedett templombelső igen szép térhatású lett. A bejárat fölött kettős karzatot építettek, fölül az orgona és a kórus, alatta a hívek számára. A szentély szines ablakán a Szentlélek galamb képében jelent meg. A klasszicista stílusú oltárt a régi templomból mentették át, Székely Bertalan festett hozzá oltárképet: Krisztus megáldja a kenyeret. A fából faragott, hatszögletű szószék mellvédjének középső mezejében a Magvetőt magyar parasztruhás férfi domborműve ábrázolta, mennyezetén ezüstös felhőkön a Tízparancsolat tábláival.

Ötven éves volt a templom, amikor Budapest ostromában földig omlott az iskola és a parókia. Lelkészek, vallástanárok és az egyházfi családjával a belövések áldozatai lettek. A templomot érő bomba az oltártér előtt robbant. Semmivé lett az oltár, beszakadt az apszis mennyezete, az oldalkarzatok leszakadtak a szószékkel együtt, a padok szétroncsolódtak, az oltárkép és az orgona megsemmisült. A torony falazata és tetőzete is semmivé lett - csak a toronykereszt fénylett a csúcson szinte sértetlenül.

Az újjáépítésre 3 évet kellett várni. Friedrich Lóránt és ifj.Bretz Gyula tervei alapján készült el. 1948 virágvasárnapján szentelte fel az újjávarázsolt hajlékot Ordass Lajos püspök. Külsőleg csaknem teljesen visszaállították az eredeti neobarokk jelleget, a belső teret azonban jelentősen egyszerűsítették. Az oltár mögött ma magasan kiemelkedő, hatalmas, barnára pácolt fakereszt áll, mögötte rejtett világítással. Az építés százéves jubileumára, a pusztulás 50 éves évfordulójára, 1995-ben készült el Schneller Vilmos színes, a felkelő nap sugaraira emlékeztető mozaik üvegablaka. A több renoválást, átalakítást megélt templom belső tere 1996-ban tojáshéj színű, a régi neobarokk ablakmélyedések fehérek lettek s ezzel a szép régi ívek jelentősen kiemelkedtek. A nagy fakereszt elé Németh Kálmán asztalt ácsolt, lapjába az úrvacsorai szerzési igéket véste, lábazata stilizált magyar parasztasztal. A vörös-márvány keresztelő medence fölött két réz gyertyatartó a stockholmi finn evangélikus gyülekezet adománya.

A templom oldalán bronztábla örökíti meg Sztehlo Gábor evangélikus lelkész emlékét, ki a II.világháború idején mintegy kétezer üldözött gyermeket mentett meg, s kinek tiszteletére a jeruzsálemi Igazak Ligetében 1984-ben olajfát ültettek. Emlékét őrzi egyik mentett tanítványa Rác András mozaikművész ajándéka is: az előtérben, a bejárati üvegajtó fölötti mozaik embléma az alfa és omega jelei között leszálló galambot ábrázolja "Pax" felírással.

Forrás: Budapesti Városvédő Egyesület - Templomtörténeti Csoport

További képek templomunkról a Panoramio oldalán.