Keresztelő

A keresztség által az ember Krisztus egyházának, a benne hívők közösségének tagjává lesz, és újjászületik örök életre. A keresztények ezt így vallják: “Életem Jézusé. Nincs rajtam hatalma a rossznak. Isten kedves gyermeke vagyok.” Amikor Luther Márton nagy lelki megpróbáltatásokat élt át, kétségbeejtő kísértésekkel viaskodott, és élete felől is bizonytalanságban volt, akkor egy krétával, mintegy önmaga számára emlékeztetőül az asztal lapjára írta: “Meg vagyok keresztelve.” Ezzel arról tett tanúságot, hogy tudja: Isten szereti őt, és nem hagyja elveszni. Tőle még a szenvedés, sőt a halál sem választhat el többé.

A keresztelés szertartásának helye a vasárnapi istentisztelet. Indokolt esetben természetesen lehet kivételt tenni, de mind a család, mind a gyerek, mind pedig a gyülekezet szempontjából az a helyes, ha vasárnap, gyülekezeti istentiszteleten történik a keresztelés. Ez azért fontos, mert a gyülekezet tagjai így tudnak együtt imádkozni a szülőkkel, keresztszülőkkel, és felelősséget vállalni azért, hogy az új egyháztag életét támogató szeretetükkel, figyelemmel kísérjék. A kereszténység nem magányos életforma, hanem egy közösséghez való tartozást jelent. Nagyon fontos tudatosítanunk egymásban, hogy a keresztség nem csupán egy családi alkalom, hanem az egész egyház ünnepe. 

A kereszteléssel kapcsolatos további tudnivalókért keresd fel lelkészeinket.

MIÉRT GYERMEKEKET KERESZTELÜNK?

Felmerülhet a kérdés: helyes-e, ha a szülők és keresztszülők döntenek a gyerek helyett és nevében? A hívő szülők gyerekeit az egyházban korai időktől fogva megkeresztelték. Az evangélikusok számára a csecsemőkori keresztség azt fejezi ki, hogy Isten irántam való szeretete megelőzi az én hitemet. Ahogyan a világra történő születésünk is rajtunk kívül álló akarat eredménye, úgy az üdvösségünk is egyedül Isten munkája.

VAN-E FELNŐTT KERESZTELŐ?

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy ha valakit nem kereszteltek meg csecsemőként, az hátrányt szenvedne. A felnőttek megkeresztelését felkészítés, tanítás előzi meg. A keresztelés ebben az esetben nem válik külön a hit megerősítésétől, vagyis a konfirmációtól, hanem azzal egybeesik. A megkeresztelt felnőtt a gyülekezet teljes jogú tagjává lesz.

MILYEN FELTÉTELEI VANNAK A KERESZTELÉSNEK?

Természetes dolog, hogy minden közösségbe tartozásnak vannak feltételei. Az egyház a Jézus Krisztusban hívők közössége. A hit megvallása a keresztségben is megnyilvánul. A keresztény szülők gyerekeit megkereszteljük. Kézenfekvő tehát, hogy a megkeresztelendő gyerek szülei és a leendő keresztszülők is megkeresztelt hívő emberek. Keresztszülő lehet tehát minden megkeresztelt egyháztag. A keresztség szentségének érvényét a történelmi egyházak kölcsönösen elismerik. Ha tehát valakit katolikus, vagy református templomban kereszteltek, az éppúgy lehet evangélikus gyermek keresztszülője.

HOGYAN LEHET VALAKI JÓ KERESZTSZÜLŐ?

Nincs nagyobb jelentőségű dolog, mint hogy egy ember életében megismerje Isten szeretetét, naponként átélje jelenlétét, és tudja, hol keresse őt. A keresztény szülők és keresztszülők szép hivatása éppen az, hogy a megkeresztelt gyereket támogassák lelki fejlődésében. Tanítsák őt az evangélium igazságaira, és biztassák, hogy örömmel vegyen részt a gyülekezet életében. Ezt természetesen csakis példamutatással lehet elérni, és semmiképpen sem erőszakkal. Ellentmondásos dolog, amikor egy gyereket megkeresztelnek ugyan, de a hitoktatásban való részvételét, vagy a családnak az istentiszteleten való rendszeres jelenlétét már nem tartják fontosnak. A jó keresztszülő elsősorban elkötelezett keresztény ember, aki maga is élete legfőbb javának tartja, hogy Isten örök életre hívta el őt, és ezt az örömét kívánja megosztani másokkal - keresztgyerekével is.

MENNYIBE KERÜL?

Fontos tudnunk, hogy a keresztség Isten szeretetének jele. Ennek nincs, és nem is lehet ára. A lelkészt a keresztelőért nem illeti meg semmilyen külön juttatás. Az egyház anyagi terheinek hordozásában viszont természetesen minden keresztény részt vesz. Ennek módja az egyházfenntartói járulék rendszeres, évenkénti fizetése, a templomi perselyben elhelyezett, vagy a név szerint, hivatalos egyházi bizonylaton, illetve csekken keresztül befizetett adomány.

A kereszteléssel kapcsolatos további kérdéseket és jelentkezéseket lelkészeink készségesen fogadják a megadott elérhetőségeken, illetve személyesen, hivatali fogadóórákon.

Forrás, további, az evangélikus egyház tanítására és általános gyakorlatára vonatkozó információ: http://www.onlinehittan.hu/h-6-0.htm